تسهيل ويژه برای اعضای ايران‌كد
كادا توزيع براي توليد‌كنندگان/واردكنندگاني كه عضويت ايران‌كد داشته و تمايل به مديريت شبكه‌هاي توزيع خود دارند تسهيل ويژه‌اي را فراهم كرده است. اعضاي ايران‌كد بدون نياز به ثبت مجدد اطلاعات كالاي خود می‌توانند از داده و اطلاعات استاندارد محصولات/كالاهاي خود در ايران كد براي تعريف ويترين كالايي خود استفاده كرده و از همزمان‌سازی (به روزرساني) داده و انتشار اطلاعات استاندارد كالای خود در كل زنجيره تامين بهره ببرند.